Odbiór deputatu w naturze od dnia 1 czerwca 2012r. przez przewoźnika możliwy będzie wyłącznie na podstawie stosownego pełnomocnictwa z części B formularza.

Brak wyposażenia przewoźnika w pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, skutkować będzie odmową wydania węgla w naturze w punkcie obsługi klienta na wadze drobnicowej kopalni. Dokument dostawy w formie uproszczonej musi zostać potwierdzony na wadze drobnicowej, gdyż przewoźnik nie będzie już posiadał możliwości dostarczenia go do podpisu w miejscu zamieszkania osoby zlecającej przywóz.
Dla osób dysponujących dokumentem oświadczenia w starej formie, który nadal obowiązuje, konieczne jest wypełnienie wyłącznie części B nowego wzoru formularza.

Oświadczenie o celu zużycia (część A) / Pełnomocnictwo do odbioru węgla deputatowego (część B) można pobrać tutaj -> pobierz pełnomocnictwo

 1. Dopuszcza się możliwość zakupu za gotówkę na jeden środek transportu węgli opałowych, miałów energetycznych, mułów i flotokoncentratów w ilościach określonych w ofercie przez kopalnię realizującą sprzedaż.
   
 2. Kupujący (nabywca), zlecający dokonanie zakupu przez przewoźnika winien wyposażyć go w stosowne pełnomocnictwo.  

 3. Dopuszcza się przy odbiorze deputatu możliwość dodatkowego zakupu gotówkowego w dowolnej ilości, jednak w ilości nie wyższej niż jest ona określona dla danego sortymentu w ofercie kopalni realizującej sprzedaż. W sytuacji gdy dodatkowy zakup realizowany będzie przez przewoźnika, zlecający (upoważniony deputatobiorca) przywóz i zakup za gotówkę winien dodatkowo wyposażyć przewoźnika w stosowne pełnomocnictwo do zakupu wyrobów węglowych w zwolnieniu z podatku akcyzowego.

   Pełnomocnictwo do zakupu wyrobów węglowych za gotówkę w zwolnieniu z podatku akcyzowego można pobrać tutaj -> pobierz pełnomocnictwo

 4. Dopuszcza się możliwość odbioru deputatu ponad tonaż wynikający z uprawnienia jednym środkiem transportu (możliwość odbioru więcej niż jedną wielkość deputatu jednym środkiem transportu) oraz możliwość dopłaty gotówkowej w wysokości max. do 1 tony wynikającej z tzw. przeładowania, w oparciu o wypełnioną część B pełnomocnictwa do odbioru węgla deputatowego. Wysokość odbioru deputatu realizowana jest odpowiednio do limitu tonażowego (dobowego lub tygodniowego) stosownie do sortymentu (lub sortymentów dla przeliczników) ustalonego przez Dział Obsługi Klienta kopalni realizującej załadunek.

  Oświadczenie o celu zużycia (część A) / Pełnomocnictwo do odbioru węgla deputatowego (część B) można pobrać tutaj -> pobierz pełnomocnictwo

 5. Realizacja zakupu gotówkowego jak i odbioru deputatu odbywa się bez konieczności jakiejkolwiek awizacji, na zasadzie kolejności zgłoszenia pod załadunek na wadze drobnicowej.

 6. Za organizację sprzedaży gotówkowej i wydawanie deputatu węglowego naturze odpowiedzialny jest Dział Obsługi Klienta kopalni prowadzącej załadunek.